Movie Encyclopedia | Find Thousands of Movies by Theme | Filmaboutit.com

Search and find movies by any topic!

Mongol: The Rise of Genghis Khan

Ratings

  • 7,0
Mongol: The Rise of Genghis Khan

Year: 2007

Translation available: yes

The story recounts the early life of Genghis Khan, a slave who went on to conquer half the world in the 11th century.

Genres: historyadventurewaraction

Buy at Amazon.com

Associated topics

topic

relevance grade

Gengis Khan

High Middle Ages

Trailer

Crew

role

name

Film producer

Anton Melnik

Film director

Sergey Bodrov

Film producer

Sergey Bodrov

Screenwriter

Sergey Bodrov

Cast

name

character

Tadanobu Asano

Temudjin

Sun Hong-Lei

Jamukha

Khulan Chuluun

Borte

Aliya

Oelun

Ba Sen

Esugei

Amadu Mamadakov

Targutai

He Qi

Dai-Sechen

Ben Hon Sun

Monk

Ji Ri Mu Tu

Boorchu

You Er

Sorgan-Shira

Huntun Batu

Altan

Deng Ba Te Er

Daritai

Bao Di

Todoen

Su Ya La Su Rong

Girkhai

Sai Xing Ga

Chiledu

Tegen Ao

Charkhu

Zhang Jiong

Tangut Garrison Chief

Odnyam Odsuren

Young Temudjin

Bayertsetseg Erdenebat

Young Börte

Amarbold Tuvshinbayar

Young Jamukha

Ba Ti

Juchi

Li Jia Qi

Mungun

Bu Ren

Taichar

Ba Yin Qi Qi Ge

Temulun

Ba De Rong Gui

Young Taichar

Ba Te

Khasar

Tunga

Sochikhel

Show all

Only registered users can leave comments.

Login or register an account